https://www.viva-awa.com/tag www.bachelortreats.com

Dystrybutor zabawek Rekman - importer i lider dystrybucji zabawek w Polsce

Dystrybutor zabawek Rekman to czołowy dystrybutor i importer zabawek, gier, figurek, modeli i puzzli w Polsce. Hurtownia zabawek posiada w ofercie 20000 art.

Regulamin XXIV edycji Targów Zabawek organizowanych przez Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach

Targi Online 28.08-17.09.2023 r. oraz

Targi Stacjonarne – Centrum Konferencyjne Terminal Hotel Wrocław, 6-7.09.2023 r.

WYSTAWCY

I. Postanowienia ogólne

Przepisy Regulaminu obowiązują Wystawców Targów organizowanych przez Rekman sp.
z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ulicy Europejskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS  0000186106, NIP: 8990108768, kapitał zakładowy 660.000 zł, zwaną dalej Organizatorem, które odbędą się
w dniach 28.08-17.09.2023 r. za pośrednictwem platformy targowej pod adresem: platformatargowa.rekman.com.pl. („Targi Online”) oraz stacjonarnie w dniach 6-7.09.2023 r. w Centrum Konferencyjnym Terminal Hotel we Wrocławiu („Targi Stacjonarne”).

II. Zasady rejestracji na Targi

 1. Udział w Targach, jako Wystawcy, mogą zgłosić dostawcy Organizatora („Wystawcy”). Wystawca zgłasza udział w Targach dokonując rejestracji na stronie https://rekman.com.pl/rejestracja-na-targi-stacjonarne-i-online-2023/ przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, najpóźniej do dnia 28.07.2023 roku. Wystawca, poprzez wskazany wyżej formularz rejestracyjny, może zgłosić swój udział zarówno w Targach Online, jak i Targach Stacjonarnych, według swego wyboru. 
 2. Rejestracja na Targi jest możliwa wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniu zapoznania się z polityką prywatności Targów.
 3.  Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Wystawców na Targach Online lub Targach Stacjonarnych.
 4. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 28.07.2023 roku o godzinie 23:59:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia Wystawcy bez podania przyczyny.

III. Odwołanie uczestnictwa

 1. Wystawca, który zrezygnował z udziału w Targach Online po dniu 15.08.2023 roku zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości opłaty za umieszczenie oferty na platformie targowej.
 2. Wystawca, który zrezygnował z udziału w Targach Stacjonarnych po dniu 15.08.2023 r. zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości opłaty za zamówioną powierzchnię Stoiska.

IV. Targi Online

 1. Targi Online odbywają się od godz. 9:00 w dniu 28.08.2023 r. do godz. 23.59 w dniu 17.09.2023 r. na platformie targowej: platformatargowa.rekman.com.pl.
 2. Uczestnictwo w Targach Online umożliwia Wystawcy zaprezentowanie oferty na platformie targowej. Wystawca nie ma dostępu do platformy targowej – jego asortyment zostanie wprowadzony na platformę przez Organizatora na podstawie materiałów wskazanych w formularzu rejestracyjnym, przesłanych przez Wystawcę nie później niż do dnia 11.08.2023 r.  
 3. Wysokość opłaty za umieszczenie oferty Wystawcy na platformie targowej wskazana jest w formularzu rejestracyjnym https://rekman.com.pl/rejestracja-na-targi-stacjonarne-i-online-2023/.
 4. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty za umieszczenie oferty Wystawcy na platformie targowej na podstawie faktury wystawianej przez Organizatora po zakończeniu Targów Online.
 5. Dokonując rejestracji na Targi Online, Wystawca obowiązkowo wskazuje wybraną przez siebie opcję przygotowania oferty oraz opcje dodatkowe, jeśli się na nie zdecyduje, w postaci banerów reklamowych i wyróżnienia produktów w strefie „Produkt polecany”.
 6. Podstawową formą składania przez klientów zamówień targowych na Targach Online jest zamówienie złożone poprzez platformę targową, które ma charakter wyłącznie rezerwacji towaru. Warunkiem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest rejestracja klienta, który dokonał rezerwacji towaru, na platformie Rekman Online.
 7. Wystawca jest zobowiązany określić przybliżony termin realizacji zamówień złożonych przez klientów na Targach Online.

V. Targi Stacjonarne

 1. Targi Stacjonarne odbywają się w dniach 6-7.09.2023 r. od godz. 9:00 do godz. 18:00 Centrum Konferencyjnym Terminal Hotel we Wrocławiu.
 2. Wystawcy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Targów Stacjonarnych oraz koszty powrotu.
 3. Uczestnictwo w Targach Stacjonarnych umożliwia Wystawcy zaprezentowanie oferty w miejscu Targów Stacjonarnych, na wynajętej od Organizatora powierzchni wystawienniczej („Stoisko”).
 4. Wysokość opłaty za najem Stoiska, zależna od wielkości Stoiska, wskazana jest w formularzu rejestracyjnym. Dokonując rejestracji na Targi Stacjonarne Wystawca wskazuje wybraną przez siebie powierzchnię Stoiska.
 5. Rozmieszczenie Stoisk poszczególnych Wystawców na Targach Stacjonarnych, z uwzględnieniem wybranej przez Wystawcę powierzchni, ustala Organizator. Wystawcy nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia wobec Organizatora.
 6. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty za najem Stoiska, na podstawie faktury wystawianej przez Organizatora po zakończeniu Targów Stacjonarnych.
 7. Wystawca zobowiązany jest do zagospodarowania Stoiska we własnym zakresie.
 8. Wystawca może dokonać montażu Stoiska w dniu 5.09.2023 r. od godz. 12:00. Demontaż Stoiska przed zakończeniem Targów jest zabroniony. Wywożenie produktów z ekspozycji oraz demontaż Stoiska rozpocząć można dopiero po zamknięciu Targów dla Uczestników, tj. po godz. 18.00 w dniu 7.09.2023 r.
 9. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w czasie Targów Stacjonarnych, jak i w czasie montażu i demontażu Stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami, ubytkami lub kradzieżą.
 10. Sprzątanie Stoisk powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu Targów Stacjonarnych dla Uczestników.
 11. Wystawca jest zobowiązany:
 12. przed rozpoczęciem Targów Stacjonarnych – do usunięcia ze Stoiska i okolicznego terenu pustych opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu Stoiska,
 13. po zakończeniu Targów Stacjonarnych – do usunięcia eksponatów, zdemontowania Stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do końca ostatniego dnia Targów Stacjonarnych, tj. 7.09.2023 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt V.8 zd. 3.
 14. Podstawową formą składania przez klientów zamówień targowych na Targach Stacjonarnych jest wypełnienie formularzy zamówień Wystawcy w postaci papierowej lub elektronicznej (arkusz lub platforma Rekman Online).
 15. Wystawcy muszą posiadać ze sobą wydrukowane formularze zamówień, na których oferta musi być podzielona na ofertę standardową oraz ofertę – nowości. Wszystkie zamówienia na produkty – nowości będą przyjmowane w formie drukowanej (nie w formie elektronicznej). Każdy z Wystawców zobowiązany jest do posiadania druków zamówień w ilości wystarczającej (na Targach Stacjonarnych nie będzie możliwości drukowania zamówień).
 16. Wystawca jest zobowiązany określić przybliżony termin realizacji zamówień złożonych na Targach Stacjonarnych.
 17. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania podczas Targów Stacjonarnych przepisów obowiązującego prawa, jak również do stosowania się do zasad bezpieczeństwa, przepisów bhp i ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane są Targi Stacjonarne.
 18. Organizator informuje, że Targi Stacjonarne mogą być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video („Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystywane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora w związku z Targami. Wystawca i osoby działające w jego imieniu, biorąc udział w Targach Stacjonarnych, wyrażają poprzez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku z Targami.

VI. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej – odpowiednio – podczas trwania Targów Online – w przypadku reklamacji dotyczących Targów Online lub na stanowisku obsługi osób uczestniczących w Targach Stacjonarnych – w przypadku reklamacji dotyczących Targów Stacjonarnych.
 2. Reklamacje Wystawców dotyczące umieszczenia produktów na platformie targowej będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania Targów Online.
 3. Reklamacje Wystawców dotyczące budowy Stoisk i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania Targów Stacjonarnych (przed demontażem Stoiska).
 4. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania osób biorących udział w jego imieniu w Targach z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do zapewnienia ich przestrzegania przez te osoby. Wystawca, wskazując Organizatorowi osoby uczestniczące w jego imieniu w Targach w określonym zakresie (obsługujące Stoisko, biorące udział w bankiecie), zobowiązany jest zapoznać te osoby z postanowieniami Polityki Prywatności XXIV edycji Targów Zabawek.
 2. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia, albo przełożenia terminu Targów Online lub Targów Stacjonarnych. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Targach Wystawcę, którego działania negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym uczestnikom Targów.
 4. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Wystawcy w Targach będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych Wystawcy. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

www.sexxxotoy.com/tag-best/

Dołącz do newslettera Rekman.

Jako pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach!

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności.