https://www.viva-awa.com/tag www.bachelortreats.com

Dystrybutor zabawek Rekman - importer i lider dystrybucji zabawek w Polsce

Dystrybutor zabawek Rekman to czołowy dystrybutor i importer zabawek, gier, figurek, modeli i puzzli w Polsce. Hurtownia zabawek posiada w ofercie 20000 art.

Regulamin XIX edycji Targów Zabawek organizowanych przez Rekman sp. z o.o.
z siedzibą w Magnicach

Targi Online 1-31.03.2021 r.

WYSTAWCY

I. Postanowienia ogólne

Przepisy Regulaminu obowiązują Wystawców Targów organizowanych przez Rekman sp.
z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ulicy Europejskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS  0000186106, NIP: 8990108768, kapitał zakładowy 660.000 zł, zwaną dalej Organizatorem, które odbędą się
w dniach 1-31.03.2021 r. za pośrednictwem platformy targowej pod adresem: platformatargowa.rekman.com.pl.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w Targach, jako Wystawcy, mogą zgłosić dostawcy Organizatora („Wystawcy”). Wystawca zgłasza udział w Targach dokonując rejestracji na stronie https://rekman.com.pl/zapis-na-targi-wiosna-2021-r/ przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, najpóźniej do dnia 10 lutego 2021 roku. Rejestracja na Targi jest możliwa wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Wystawców Targów.
 2. Uczestnictwo w Targach umożliwia Wystawcy zaprezentowanie oferty na platformie targowej. Wystawca nie ma dostępu do platformy targowej – jego asortyment zostanie wprowadzony na platformę przez Organizatora na podstawie odesłanego przez Wystawcę, zgodnie z pkt 6 poniżej, pliku Excel z danymi.   
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Targach jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Wystawcę niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 23:59:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia Wystawcy bez podania przyczyny.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 10 lutego 2021 roku materiałów wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

III. Odwołanie uczestnictwa

Wystawca, który zrezygnował z udziału w Targach po dniu 10 lutego 2021 roku zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości opłaty za umieszczenie oferty na platformie targowej.

IV. Powierzchnia wystawiennicza na Platformie

 1. Wysokość opłaty za umieszczenie oferty Wystawcy na platformie targowej określa formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://rekman.com.pl/zapis-na-targi-wiosna-2021-r/ .
 2. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty za umieszczenie oferty Wystawcy na platformie targowej na podstawie faktury wystawianej przez Organizatora po zakończeniu Targów.
 3. Dokonując rejestracji, Wystawca obowiązkowo wskazuje wybraną przez siebie opcję przygotowania oferty oraz opcje dodatkowe, jeśli się na nie zdecyduje, w postaci banerów reklamowych i wyróżnienia produktów w strefie „Produkt polecany”.

V. Targi i zamówienia targowe

 1. XIX Targi Zabawek odbywają się od godz. 9:00 w dniu 1.03.2021 do godz. 23.59 w dniu 31.03.2021 roku.
 2. Podstawową formą składania zamówień targowych jest złożenie zamówienia przez klienta poprzez platformę targową, które ma charakter wyłącznie rezerwacji towaru. Warunkiem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest rejestracja klienta, który dokonał rezerwacji towaru, na platformie Rekman Online.
 3. Wystawca jest zobowiązany określić przybliżony termin realizacji zamówień Targowych.

VI. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej podczas trwania Targów.
 2. Reklamacje Wystawców dotyczące umieszczenia produktów na platformie targowej będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania Targów.
 3. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, skrócenia, albo przełożenia terminu Targów.
  W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Targach Wystawcę, którego działania negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym uczestnikom Targów.
 3. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Wystawcy w Targach będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych Wystawcy. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
www.sexxxotoy.com/tag-best/

Dołącz do newslettera Rekman.

Jako pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach!

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności.