W związku ze zmianami legislacyjnym w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług („VAT”), od 1 lipca 2018 r. wprowadzona zostanie możliwość płatności

w tzw. systemie podzielonej płatności (z ang. split payment).

 

Ustawa zakłada, że nabywca towarów i usług może dokonać na rzecz sprzedawcy płatności, w której wartość transakcji brutto zostanie podzielona na kwotę netto oraz wartość VAT.

Wartość netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a wartość podatku VAT na tzw. rachunek VAT, założony przez bank dla każdego przedsiębiorcy, dla którego jest prowadzony rachunek rozliczeniowy.

Wybór sposobu zapłaty należy do kupującego (czyli w tym wypadku do Państwa). Jednak prawidłowa płatność split payment wymaga spełnienia określonych warunków.

Dlatego na wypadek, gdybyście się Państwo zdecydowali na zapłatę w taki sposób, prosimy o zachowanie tych, określonych poniżej, warunków.

 

Płatność w ramach mechanizmu split payment wymaga spełnienia następujących przesłanek:

– płatność wynika z otrzymanej faktury,
– płatność zawiera w sobie podatek VAT,
– płatność będzie zrealizowana w walucie polskiej,
– płatność jest dokonywana za jedną fakturę.

W celu skutecznego dokonania płatności będą Państwo musieli dysponować prawidłowymi informacjami w zakresie wynikających z faktury: kwoty VAT, kwoty brutto, numeru faktury i nr NIP sprzedawcy.

Wskazujemy ponadto, że spoczywa na Państwu odpowiedzialność za wprowadzenie prawidłowych danych.

Obciążenie rachunku VAT celem dokonania płatności z tytułu nabycia towarów lub usług może być dokonane wyłącznie w zakresie zapłaty podatku VAT z tytułu otrzymanej faktury, zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo bankowe.

 

Informujemy ponadto, że:

1/

Płatność dokonywana na zasadzie przedpłat nie jest płatnością na podstawie otrzymanej faktury VAT, w związku z czym nie może być dokonana w mechanizmie split payment.

Oczekujemy zapłaty wartości brutto zaliczek na rachunek rozliczeniowy odbiorcy.

Płatność dokonana w mechanizmie podzielonej płatności niewynikająca z faktury VAT zostanie zwrócona jako nienależna na podstawie art. 62b ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT;

2/

W ramach split payment nie mogą być dokonywane płatności w walucie na rachunek VAT. Dlatego płatność za faktury walutowe nie może być dokonana w ramach split payment i powinna być w całości

dokonana w walucie wskazanej na fakturze VAT na zwykły rachunek bankowy sprzedawcy;

3/

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z możliwości zapłaty kwoty VAT wynikającej z faktury walutowej w PLN, niezbędne jest podpisanie odrębnego porozumienia regulującego tę kwestię.

Wzór porozumienia jest dostępny u Państwa opiekuna handlowego. Postanowienia zawarte w porozumieniu będą obowiązywały dla faktur wystawionych po dniu jego podpisania i dostarczenia do Rekman Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 108a ust. 3 ustawy o VAT tylko zapłata w PLN może być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

 

Więcej szczegółów u opiekuna handlowego.